Możliwość transakcji bezgotówkowych zakupiona waluta trafia na rachunek bankowy albo kartę płatniczą.

Rachunki Bank Pekao S.A.
PLN 38 1240 1268 1111 0000 1542 7883
EUR 93 1240 1268 1978 0010 2515 9654
USD 34 1240 1268 1787 0010 2515 8820
GBP 71 1240 1268 1789 0010 2515 8442
CHF 96 1240 1268 1797 0010 2515 9726
NOK 75 1240 1268 1796 0010 2515 8699
SEK 91 1240 1268 1798 0010 2515 8602
DKK 80 1240 1268 1792 0010 2515 9973
AUD 51 1240 1268 1781 0010 2515 9784
CAD 43 1240 1268 1788 0010 2515 9869

Kod Swift (BIC) PKOPPLPW

Transakcje ponadprogowe i bezgotowkowe

Każda transakcja finansowa o równowartości powyżej 15000 EUR (w przeliczeniu według średniego kursu NBP z danego dnia) jest transakcją ponadprogową, która wymaga szczególnych środków bezpieczeństwa.

Nasz kantor, w ramach dodatkowych środków bezpieczeństwa, jest zobowiązany do sprawdzenia danych Klienta podanych podczas rejestracji z danymi z dokumentów.

W przypadku osób fizycznych potrzebujemy skanu dowodu osobistego, natomiast w przypadku osób prawnych – skanu dowodu osobistego osoby przeprowadzającej transakcję w imieniu firmy oraz skanów dokumentów rejestracyjnych firmy/spółki.

Przesłanie skanów tych dokumentów (drogą elektroniczną – poczta e-mail) jest konieczne przed zatwierdzeniem transakcji.

Na potrzeby realizacji transakcji ponadprogowych potrzebujemy następujących danych.

Osoby fizyczne:

 • imię i nazwisko
 • obywatelstwo
 • adres osoby dokonującej transakcji
 • numer PESEL lub data urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, lub
 • numer dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca
 • kod kraju w przypadku przedstawienia paszportu
 • seria i numer dowodu osobistego.

Osoby prawne:

 • aktualne dane z KRS lub innego dokumentu, w którym znajduję się:
  • nazwa (firmy),
  • forma organizacyjna osoby prawnej,
  • siedziba i jej adres,
  • numer identyfikacji podatkowej,
 • imię, nazwisko i numeru PESEL lub data urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, osoby która reprezentuje osobę prawną, a nadto:
  • adres zamieszkania tej osoby,
  • seria i nr dowodu osobistego tej osoby

W związku z powyższym w celu przeprowadzenia transakcji ponadprogowej prosimy o przesłanie wyżej wymienionych dokumentów (warunkiem uznania dokumentów jest czytelność skanów).